C# 如何调用打印机打印报表.zip
下载
c# 报表
查看(108)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:105.7 KB
上传日期:2021-10-11 16:24
MD5:f6df8f2ea1************573fa41f9e
资源说明:C# 如何调用打印机打印报表,简单的小实例,帮各位了解一下怎么使用调用打印界面实现纸张打印的功能,欢迎下载。

[资源合计] 文件夹:11,文件:37

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 PrintDev 0 Bytes 2021/5/10 15:15:27
2 PrintDev\.vs 0 Bytes 2021/5/10 11:12:07
3 PrintDev\.vs\PrintDev 0 Bytes 2021/5/10 11:12:07
4 PrintDev\.vs\PrintDev\v16 0 Bytes 2021/5/10 11:12:07
5 PrintDev\.vs\PrintDev\v16\.suo 49.5 KB 2021/5/10 15:17:35
6 PrintDev\Form1.Designer.cs 5.77 KB 2021/5/10 11:30:21
7 PrintDev\Form1.cs 2 KB 2021/5/10 15:13:09
8 PrintDev\Form1.resx 7.12 KB 2021/5/10 11:30:21
9 PrintDev\Form_printer.Designer.cs 32.13 KB 2021/5/10 11:29:53
10 PrintDev\Form_printer.cs 8.62 KB 2021/5/10 15:15:25
11 PrintDev\Form_printer.resx 6.04 KB 2021/5/10 11:29:53
12 PrintDev\PrintDev.csproj 4.16 KB 2021/5/10 11:28:55
13 PrintDev\PrintDev.sln 1.09 KB 2021/5/10 11:12:07
14 PrintDev\PrinterTable.cs 12.78 KB 2021/5/10 11:23:32
15 PrintDev\Program.cs 489 Bytes 2021/5/10 11:12:04
16 PrintDev\Properties 0 Bytes 2021/5/10 11:17:57
17 PrintDev\Properties\AssemblyInfo.cs 1.28 KB 2021/5/10 11:12:04
18 PrintDev\Properties\Resources.Designer.cs 4.95 KB 2021/5/10 11:17:57
19 PrintDev\Properties\Resources.resx 7.19 KB 2021/5/10 11:17:57
20 PrintDev\Properties\Settings.Designer.cs 1.07 KB 2021/5/10 11:12:04
21 PrintDev\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2021/5/10 11:12:03
22 PrintDev\bin 0 Bytes 2021/5/10 11:12:03
23 PrintDev\bin\Debug 0 Bytes 2021/5/10 11:29:08
24 PrintDev\bin\Debug\PrintDev.exe 37.5 KB 2021/5/10 15:15:33
25 PrintDev\bin\Debug\PrintDev.pdb 79.5 KB 2021/5/10 15:15:33
26 PrintDev\image 0 Bytes 2021/5/10 11:17:38
27 PrintDev\image\1x1.png 1.81 KB 2021/4/20 9:27:47
28 PrintDev\image\1x2.png 1.74 KB 2021/4/20 9:27:47
29 PrintDev\image\1x2_2.png 1.75 KB 2021/4/20 9:27:47
30 PrintDev\image\2x2.png 1.01 KB 2021/4/20 9:27:47
31 PrintDev\image\3x3.png 1.84 KB 2021/4/20 9:27:47
32 PrintDev\image\4x4.png 1.84 KB 2021/4/20 9:27:47
33 PrintDev\obj 0 Bytes 2021/5/10 11:12:03
34 PrintDev\obj\Debug 0 Bytes 2021/5/10 15:12:53
35 PrintDev\obj\Debug\.NETFramework,Version=v4.0.AssemblyAttributes.cs 208 Bytes 2021/5/10 11:12:05
36 PrintDev\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1.39 KB 2021/5/10 15:10:29
37 PrintDev\obj\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 7.16 KB 2021/5/10 11:23:16
38 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.Form1.resources 180 Bytes 2021/5/10 15:12:16
39 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.Form_printer.resources 180 Bytes 2021/5/10 11:29:58
40 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.Properties.Resources.resources 2.87 KB 2021/5/10 11:29:07
41 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.csproj.CoreCompileInputs.cache 42 Bytes 2021/5/10 11:29:07
42 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.csproj.FileListAbsolute.txt 917 Bytes 2021/5/10 11:29:08
43 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.csproj.GenerateResource.cache 1.25 KB 2021/5/10 15:12:16
44 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.csprojAssemblyReference.cache 424 Bytes 2021/5/10 15:12:53
45 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.exe 37.5 KB 2021/5/10 15:15:33
46 PrintDev\obj\Debug\PrintDev.pdb 79.5 KB 2021/5/10 15:15:33
47 PrintDev\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2021/5/10 11:17:57
48 PrintDev\obj\Debug\TempPE\Properties.Resources.Designer.cs.dll 4 KB 2021/5/10 11:17:57

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: 步步高字典.rar