yolov3-keras 版本.zip
下载
Python 资源
查看(137)

所属分类:人工智能 > 深度学习
文件大小:5.84 MB
上传日期:2021-06-27 12:53
MD5:ef1972c1fd************d366612741
资源说明:YOLOv3在YOLOv2的基础进行了一些改进,这些更改使其效果变得更好。 在320×320的图像上,YOLOv3运行速度达到了22.2毫秒,mAP为28.2。其与SSD一样准确,但速度快了三倍,具体效果如下图。本文对YOLO v3的改进点进行了总结,并实现了一个基于Keras的YOLOv3检测模型。

[资源合计] 文件夹:15,文件:38

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 yolo3-keras 0 Bytes 2021/6/27 12:50:56
2 yolo3-keras\.idea 0 Bytes 2021/6/27 12:47:48
3 yolo3-keras\.idea\.gitignore 50 Bytes 2021/5/17 23:46:03
4 yolo3-keras\.idea\inspectionProfiles 0 Bytes 2021/6/27 12:47:48
5 yolo3-keras\.idea\inspectionProfiles\Project_Default.xml 1.41 KB 2021/5/16 10:37:14
6 yolo3-keras\.idea\inspectionProfiles\profiles_settings.xml 174 Bytes 2021/5/16 10:37:14
7 yolo3-keras\.idea\misc.xml 202 Bytes 2021/6/25 21:19:36
8 yolo3-keras\.idea\modules.xml 281 Bytes 2021/5/16 10:37:14
9 yolo3-keras\.idea\workspace.xml 11.08 KB 2021/6/26 1:58:02
10 yolo3-keras\.idea\yolo3-keras.iml 338 Bytes 2021/6/25 21:19:36
11 yolo3-keras\2007_test.txt 0 Bytes 2021/6/25 21:44:34
12 yolo3-keras\2007_train.txt 489.52 KB 2021/6/25 21:44:34
13 yolo3-keras\2007_val.txt 0 Bytes 2021/6/25 21:44:34
14 yolo3-keras\LICENSE 1.04 KB 2020/11/26 14:14:47
15 yolo3-keras\README.md 3.42 KB 2020/11/26 14:14:47
16 yolo3-keras\__pycache__ 0 Bytes 2021/6/27 12:49:12
17 yolo3-keras\__pycache__\train.cpython-36.pyc 6.66 KB 2021/5/18 0:01:25
18 yolo3-keras\__pycache__\yolo.cpython-36.pyc 5.45 KB 2021/6/26 1:26:47
19 yolo3-keras\font 0 Bytes 2021/6/27 12:47:48
20 yolo3-keras\font\simhei.ttf 9.3 MB 2020/11/26 14:14:47
21 yolo3-keras\get_dr_txt.py 4.59 KB 2020/11/26 14:14:47
22 yolo3-keras\get_gt_txt.py 1.5 KB 2020/11/26 14:14:47
23 yolo3-keras\get_map.py 35.95 KB 2020/11/26 14:14:47
24 yolo3-keras\img 0 Bytes 2021/6/27 12:47:48
25 yolo3-keras\img\123.jpg 124.71 KB 2021/6/25 21:35:37
26 yolo3-keras\img\1231.jpg 110.47 KB 2021/6/25 21:30:12
27 yolo3-keras\img\3333.jpg 336.52 KB 2021/6/25 21:33:06
28 yolo3-keras\img\street.jpg 437.08 KB 2020/11/26 14:14:47
29 yolo3-keras\nets 0 Bytes 2021/6/27 12:48:43
30 yolo3-keras\nets\__pycache__ 0 Bytes 2021/6/27 12:48:44
31 yolo3-keras\nets\__pycache__\darknet53.cpython-36.pyc 1.77 KB 2021/3/31 12:32:49
32 yolo3-keras\nets\__pycache__\loss.cpython-36.pyc 4.02 KB 2021/5/17 23:47:24
33 yolo3-keras\nets\__pycache__\yolo3.cpython-36.pyc 4.74 KB 2021/3/31 12:32:49
34 yolo3-keras\nets\darknet53.py 2.28 KB 2021/3/31 12:32:46
35 yolo3-keras\nets\loss.py 8.21 KB 2021/4/6 23:37:45
36 yolo3-keras\nets\yolo3.py 8.43 KB 2021/3/30 11:21:05
37 yolo3-keras\predict.py 396 Bytes 2021/6/25 21:35:55
38 yolo3-keras\results 0 Bytes 2021/6/27 12:48:44
39 yolo3-keras\results\AP 0 Bytes 2021/6/27 12:51:05
40 yolo3-keras\results\F1 0 Bytes 2021/6/27 12:51:05
41 yolo3-keras\results\Precision 0 Bytes 2021/6/27 12:51:05
42 yolo3-keras\results\Recall 0 Bytes 2021/6/27 12:51:05
43 yolo3-keras\spider_contents.py 19 Bytes 2021/5/18 0:02:32
44 yolo3-keras\test_generating.py 7.82 KB 2021/5/18 9:53:50
45 yolo3-keras\train.py 10.45 KB 2021/6/25 21:37:55
46 yolo3-keras\utils 0 Bytes 2021/6/27 12:48:44
47 yolo3-keras\utils\__pycache__ 0 Bytes 2021/6/27 12:48:44
48 yolo3-keras\utils\__pycache__\utils.cpython-36.pyc 3.75 KB 2021/3/29 10:51:09
49 yolo3-keras\utils\utils.py 3 KB 2020/12/26 16:02:21
50 yolo3-keras\video.py 1.07 KB 2020/11/26 14:14:47
51 yolo3-keras\voc_annotation.py 1.46 KB 2020/11/26 14:14:47
52 yolo3-keras\yolo.py 7.13 KB 2021/6/26 1:26:44
53 yolo3-keras\常见问题汇总.md 19.73 KB 2020/11/26 14:14:47

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!