STM32如何利用串行方式实现6位数码管显示.rar
下载
STM32 单片机
查看(219)

所属分类:开发技术 > C
文件大小:14.71 KB
上传日期:2020-05-16 19:53
MD5:55f64d0d5c************7635a7eb67
资源说明:通过32Bit处理器STM32实现串口控制数码管,节约I/O资源!同样适应于单片机。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:8,文件:12

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 用循环实现位选\shuma\HARDWARE\dis.c 1.85 KB 2011/11/28 22:11:44
2 用循环实现位选\shuma\HARDWARE\dis.h 291 Bytes 2011/11/28 22:24:22
3 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\delay\delay.c 1.55 KB 2010/5/27 13:53:50
4 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\delay\delay.h 350 Bytes 2010/5/27 13:53:50
5 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\README.TXT 993 Bytes 2010/8/18 16:08:08
6 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\sys\sys.c 6.3 KB 2010/8/20 20:46:40
7 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\sys\sys.h 3.33 KB 2010/8/18 16:39:38
8 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\usart\usart.c 2.76 KB 2011/12/10 17:56:10
9 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\usart\usart.h 417 Bytes 2010/5/27 14:09:52
10 用循环实现位选\shuma\USER\shuma.Uv2 2.8 KB 2011/12/10 17:57:12
11 用循环实现位选\shuma\USER\shumatest.c 1.98 KB 2011/12/10 17:57:11
12 用循环实现位选\shuma\USER\STM32F10x.s 11.04 KB 2009/5/7 14:40:06
13 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\delay 0 Bytes 2011/10/6 19:25:33
14 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\sys 0 Bytes 2011/10/6 19:25:33
15 用循环实现位选\shuma\SYSTEM\usart 0 Bytes 2011/10/6 19:25:33
16 用循环实现位选\shuma\HARDWARE 0 Bytes 2011/12/10 17:55:25
17 用循环实现位选\shuma\SYSTEM 0 Bytes 2011/10/6 19:25:33
18 用循环实现位选\shuma\USER 0 Bytes 2011/12/10 17:57:45
19 用循环实现位选\shuma 0 Bytes 2011/10/23 21:06:07
20 用循环实现位选 0 Bytes 2011/10/25 20:06:34

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!