ADB手表工具箱.zip
下载
工具 手表
查看(33)

所属分类:移动开发 > Android
文件大小:80.46 MB
上传日期:2022-12-02 02:20
MD5:0d51b57fa5************f4502d696e
资源说明:ADB手表调试工具,可以删除安装软件,调试ADB,管理文件,查看设备信息。

[资源合计] 文件夹:136,文件:1717

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 cache\QQ音乐(Ticwear)\QQ音乐(Ticwear).apk 15.87 MB 2022/6/8 22:30:22
2 cache\腕上哔哩\腕上哔哩.apk 9.46 MB 2022/6/8 22:31:31
3 resources\ADB-Driver64.exe 9.07 MB 2021/12/12 13:42:10
4 cache\腕上录音\腕上录音.apk 8.52 MB 2022/6/8 22:35:50
5 ADB命令行模式.exe 8.13 MB 2021/9/7 19:19:33
6 resources\ADB-Driver32.exe 7.23 MB 2021/12/12 13:41:22
7 adb\adb.exe 5.23 MB 2021/1/29 17:37:09
8 mfc140u.dll 4.55 MB 2021/5/22 17:54:20
9 安卓手表ADB实用工具箱.exe 3.84 MB 2022/5/25 15:27:32
10 python36.dll 3.15 MB 2021/5/22 17:54:20
11 PIL\_imaging.cp36-win32.pyd 2.17 MB 2021/5/22 17:54:20
12 tk86t.dll 1.48 MB 2021/5/22 17:54:21
13 adb\fastboot.exe 1.4 MB 2021/1/29 17:37:09
14 _ssl.pyd 1.39 MB 2021/5/22 17:54:20
15 tcl86t.dll 1.25 MB 2021/5/22 17:54:21
16 win32ui.pyd 1.09 MB 2021/5/22 17:54:20
17 ucrtbase.dll 1.08 MB 2021/10/31 21:28:07
18 _hashlib.pyd 1.07 MB 2021/5/22 17:54:20
19 unicodedata.pyd 875.15 KB 2021/5/22 17:54:20
20 aapt.exe 833.23 KB 2017/7/31 14:50:42
21 adb\aapt 784.52 KB 2021/3/27 23:14:16
22 base_library.zip 767.12 KB 2022/5/25 15:27:15
23 cache\QQ(圆屏适配2.1)\1.png 628.2 KB 2021/2/19 13:53:17
24 cache\QQ(圆屏适配2.1)\2.png 628.2 KB 2021/2/19 13:55:18
25 PIL\_webp.cp36-win32.pyd 429.5 KB 2021/5/22 17:54:20
26 pythoncom36.dll 397.5 KB 2021/5/22 17:54:20
27 win32com\shell\shell.pyd 377 KB 2021/12/2 12:38:27
28 UnRAR.exe 337 KB 2017/8/14 18:39:12
29 ico.ico 264.06 KB 2019/12/26 20:29:26
30 resources\ico.ico 264.06 KB 2019/12/26 20:29:26
31 certifi\cacert.pem 257.59 KB 2021/4/28 9:24:44
32 cache\百问千识\1.png 224.9 KB 2022/3/13 14:33:55
33 cache\西窗烛(圆屏)\1.png 224.32 KB 2021/12/29 14:36:12
34 cache\百度地图\1.png 215.06 KB 2021/7/18 15:50:54
35 _decimal.pyd 211.65 KB 2021/5/22 17:54:20
36 cache\CX文件管理器\2.png 198.1 KB 2021/3/3 16:05:15
37 cache\腕间图库\1.png 192.07 KB 2021/8/12 16:03:02
38 cache\凤凰新闻(圆屏)\2.png 190.07 KB 2022/4/10 20:10:49
39 _lzma.pyd 179.65 KB 2021/5/22 17:54:20
40 cache\凤凰新闻(方屏)\2.png 166.07 KB 2022/4/10 20:13:27
41 cache\珊瑚阅读_dev\1.png 165.72 KB 2021/7/26 20:53:35
42 cache\西窗烛\1.png 164.63 KB 2021/12/29 14:35:39
43 unzip.exe 164 KB 2014/5/12 17:40:00
44 cache\腕间图库\2.png 162.38 KB 2021/8/12 16:03:09
45 pyexpat.pyd 160.65 KB 2021/5/22 17:54:20
46 _elementtree.pyd 160.15 KB 2021/5/22 17:54:20
47 resources\OPEN_ADB.png 154.5 KB 2020/3/29 10:29:40
48 cache\展示\腕管Pro.png 153.02 KB 2022/4/22 20:20:49
49 cache\百问千识\2.png 151.01 KB 2022/3/13 14:36:53
50 cache\PlayerX_Pro\1.png 144.09 KB 2021/3/11 14:41:46
51 _cffi_backend.cp36-win32.pyd 143.5 KB 2021/12/2 12:38:27
52 tcl\encoding\cp936.enc 129.4 KB 2017/6/16 20:32:48
53 cache\腕管Pro\2.png 129.4 KB 2022/4/22 20:24:43
54 tcl\encoding\cp949.enc 127.37 KB 2017/6/16 20:32:48
55 cache\QQ音乐(可登录)\2.png 127 KB 2021/9/2 20:47:37
56 tcl\clock.tcl 125.91 KB 2017/6/16 20:32:48
57 cache\微信手表版\1.png 124.94 KB 2020/11/18 13:34:02
58 cache\网易云音乐wear\1.png 123.84 KB 2020/11/18 13:34:56
59 cache\西窗烛\logo.png 122.61 KB 2021/12/29 14:47:24
60 cache\西窗烛(圆屏)\logo.png 122.61 KB 2021/12/29 14:47:24
61 cache\三星浏览器(带返回键)\1.png 115.45 KB 2022/2/8 9:43:17
62 cache\抬腕听歌\2.png 114.59 KB 2022/4/22 20:14:57
63 cache\酷我音乐\1.png 114.32 KB 2021/8/17 21:21:31
64 cache\FM电台收音机\2.png 114 KB 2021/3/6 14:29:54
65 pywintypes36.dll 110.5 KB 2021/5/22 17:54:20
66 cache\酷我音乐(圆屏适配)\1.png 104.97 KB 2021/8/17 22:13:10
67 cache\PlayerX_Pro\2.png 104.5 KB 2021/3/11 14:43:41
68 cache\搜狗地图\2.png 101.44 KB 2020/11/18 13:34:51
69 win32api.pyd 101 KB 2021/5/22 17:54:20
70 cache\抬腕听歌\1.png 101 KB 2022/4/22 20:12:01
71 cache\腕管Pro\1.png 100.94 KB 2022/4/22 20:23:44
72 resources\BLID.png 100.92 KB 2020/12/7 10:02:54
73 _ctypes.pyd 100.15 KB 2021/5/22 17:54:20
74 tcl8\8.5\tcltest-2.4.0.tm 98.03 KB 2017/6/16 20:32:48
75 adb\AdbWinApi.dll 95.5 KB 2021/1/29 17:37:09
76 cache\三星浏览器\2.png 94.78 KB 2021/11/9 21:23:05
77 cache\QQ音乐(可登录)\1.png 94.58 KB 2021/9/2 20:47:50
78 cache\腕上哔哩\2.png 93.37 KB 2020/11/18 13:34:06
79 cache\CX文件管理器\1.png 91.91 KB 2021/3/3 16:05:29
80 tcl\encoding\euc-kr.enc 91.72 KB 2017/6/16 20:32:48
81 cache\展示\腕上哔哩.png 91.3 KB 2021/5/5 9:46:59
82 tcl\encoding\ksc5601.enc 90.7 KB 2017/6/16 20:32:48
83 tcl\encoding\big5.enc 90.7 KB 2017/6/16 20:32:48
84 cache\凤凰新闻(圆屏)\1.png 90.53 KB 2022/4/10 20:10:53
85 tcl\encoding\cp950.enc 89.68 KB 2017/6/16 20:32:48
86 cache\展示\PlayerX_Pro.png 88.2 KB 2021/3/14 7:54:00
87 cache\FM电台收音机\1.png 87.08 KB 2021/3/6 14:27:14
88 cache\新牛津英汉词典(圆屏)\1.png 86.89 KB 2022/4/12 12:15:35
89 cache\抬腕笔记(方屏)\2.png 86.74 KB 2021/12/29 15:54:25
90 cache\展示\CX文件管理器.png 86.32 KB 2021/3/14 0:45:43
91 cache\腕上小纸条\2.png 85.41 KB 2020/11/18 13:35:01
92 cache\百度地图(圆屏适配)\1.png 85.05 KB 2021/1/15 12:58:51
93 tcl\encoding\gb12345.enc 84.59 KB 2017/6/16 20:32:48
94 cache\三星浏览器(带返回键)\2.png 84.17 KB 2022/2/8 9:43:53
95 tcl\encoding\euc-cn.enc 83.57 KB 2017/6/16 20:32:48
96 tcl\encoding\gb2312.enc 83.57 KB 2017/6/16 20:32:48
97 tcl\encoding\gb2312-raw.enc 82.55 KB 2017/6/16 20:32:48
98 VCRUNTIME140.dll 81.82 KB 2021/5/22 17:54:20
99 cache\展示\百问千识.png 80.82 KB 2022/3/13 15:07:46
100 tcl\encoding\euc-jp.enc 80.6 KB 2017/6/16 20:32:48
101 cache\展示\QQ(圆屏适配2.1).png 80.36 KB 2021/6/7 11:19:01
102 cache\酷我音乐(圆屏适配)\2.png 80.17 KB 2021/8/17 22:16:21
103 tcl\encoding\jis0208.enc 78.57 KB 2017/6/16 20:32:48
104 cache\新牛津英汉词典(方屏)\1.png 78.25 KB 2022/4/12 12:45:48
105 cache\抬腕百宝箱(方屏)\2.png 77.17 KB 2021/12/29 15:34:49
106 _bz2.pyd 76.65 KB 2021/5/22 17:54:20
107 cache\腾讯新闻wear\2.png 76.58 KB 2020/11/18 13:34:53
108 cache\凤凰新闻(方屏)\1.png 74.32 KB 2022/4/10 20:13:29
109 cache\展示\龙卷风收音机.png 73.19 KB 2021/6/7 12:43:00
110 cache\心情日记(圆屏)\2.png 72.63 KB 2022/2/10 19:36:00
111 cache\QQ(方屏)\1.png 72.02 KB 2022/2/12 17:25:06
112 cache\酷我音乐\2.png 71.19 KB 2021/8/17 21:18:39
113 cache\腕上哔哩\1.png 69.99 KB 2020/11/18 13:34:06
114 cache\展示\新牛津英汉词典(圆屏).png 69.88 KB 2022/4/12 14:02:11
115 tcl\encoding\jis0212.enc 69.31 KB 2017/6/16 20:32:48
116 cache\抬腕文件(方屏)\1.png 68.07 KB 2021/12/29 15:12:56
117 cache\抬腕百宝箱(方屏)\1.png 67.59 KB 2021/12/29 15:34:55
118 cache\抬腕日历(方屏)\1.png 66.62 KB 2021/12/29 15:19:34
119 cache\PPT控制器\2.png 66.4 KB 2021/11/9 22:11:41
120 cache\小问门禁\1.png 65.02 KB 2020/11/18 13:34:10
121 api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 64.84 KB 2016/11/16 12:44:56
122 cache\展示\百度地图(圆屏适配).png 64.84 KB 2021/3/14 7:14:56
123 cache\小问门禁\2.png 63.04 KB 2020/11/18 13:34:10
124 cache\中华农历\1.png 62.85 KB 2021/8/7 17:29:58
125 cache\WearMusic\1.png 62.75 KB 2021/8/14 15:01:48
126 _socket.pyd 62.15 KB 2021/5/22 17:54:20
127 psutil\_psutil_windows.cp36-win32.pyd 62 KB 2021/5/22 17:54:20
128 cache\QQ音乐(Ticwear)\2.png 61.95 KB 2020/11/18 13:34:09
129 adb\AdbWinUsbApi.dll 61.5 KB 2021/1/29 17:37:09
130 findstr.exe 61.5 KB 2010/11/21 5:29:19
131 cache\QQ(圆屏)\1.png 61.26 KB 2021/4/9 19:06:18
132 cache\抬腕听歌圆屏版\2.png 61.16 KB 2021/11/11 13:44:21
133 cache\指南针\1.png 60.73 KB 2020/11/18 13:34:48
134 cache\新牛津英汉词典(方屏)\2.png 60.39 KB 2022/4/12 12:47:19
135 cache\微信手表版\2.png 60.23 KB 2020/11/18 13:34:02
136 cache\新牛津英汉词典(圆屏)\2.png 60.03 KB 2022/4/12 12:17:34
137 cache\讯飞输入法(圆屏适配)\2.png 59.98 KB 2021/7/18 12:39:32
138 cache\微博wear\1.png 59.73 KB 2020/11/18 13:34:54
139 cache\百度地图(圆屏适配)\2.png 59.47 KB 2021/1/15 12:59:04
140 cache\新牛津英汉词典(圆屏)\logo.png 59.09 KB 2022/4/12 12:28:12
141 cache\腕上收音机\2.png 57.88 KB 2021/5/5 9:05:26
142 cache\QQ(方屏)\2.png 57.51 KB 2022/2/12 17:29:12
143 cache\QQ(圆屏)\2.png 57.44 KB 2021/4/9 19:06:20
144 cache\腕上文件管理器\1.png 57.42 KB 2021/8/18 19:48:12
145 cache\指南针\2.png 57.24 KB 2020/11/18 13:34:48
146 cache\噪音(方屏)\2.png 56.94 KB 2021/11/9 22:59:12
147 cache\微博wear\2.png 56.81 KB 2020/11/18 13:34:54
148 cache\三星浏览器\1.png 56.61 KB 2021/11/9 21:23:39
149 cache\抬腕文件(方屏)\2.png 56.56 KB 2021/12/29 15:06:00
150 cache\微博wear(圆屏适配)\1.png 55.89 KB 2021/2/9 2:32:25
151 cache\AIDA64\2.png 55.83 KB 2021/6/18 23:05:12
152 cache\墨迹天气\2.png 55.64 KB 2020/11/18 13:35:06
153 cache\讯飞输入法(圆屏适配)\1.png 55.19 KB 2021/7/18 12:31:28
154 cache\展示\气压海拔计.png 54.7 KB 2021/7/17 16:57:45
155 cache\WearMusic\2.png 54.09 KB 2021/8/14 15:01:44
156 cache\Keep\2.png 53.98 KB 2020/11/18 13:34:54
157 cache\气压海拔计\1.png 53.15 KB 2021/6/7 11:28:10
158 _tkinter.pyd 52.15 KB 2021/5/22 17:54:20
159 cache\微博wear(圆屏适配)\2.png 51.92 KB 2021/2/9 2:32:34
160 cache\噪音(圆屏)\1.png 49.51 KB 2021/11/10 5:58:08
161 cache\墨迹天气\1.png 48.9 KB 2020/11/18 13:35:06
162 cache\快递100(圆屏适配)\1.png 48.61 KB 2021/2/4 20:37:14
163 cache\气压海拔计\2.png 48.29 KB 2021/6/7 11:27:58
164 cache\噪音(圆屏)\2.png 48.25 KB 2021/11/10 5:57:54
165 cache\腕上翻译\2.png 48.23 KB 2020/11/18 13:34:58
166 cache\喝水提醒(圆屏)\2.png 48.14 KB 2021/10/25 16:48:17
167 cache\噪音(方屏)\1.png 47.36 KB 2021/11/9 22:59:36
168 cache\中华农历\2.png 47.19 KB 2021/8/7 17:29:51
169 tcl\encoding\cp932.enc 47.08 KB 2017/6/16 20:32:48
170 tcl\encoding\macJapan.enc 46.9 KB 2017/6/16 20:32:48
171 cache\喝水提醒\2.png 45.5 KB 2021/10/25 9:20:10
172 cache\亲戚关系计算器(圆屏)\2.png 45.2 KB 2021/8/21 22:08:21
173 resources\epy.dat 44.92 KB 2020/2/9 17:56:48
174 cache\支付宝(乘车码 收能量)\2.png 44.87 KB 2022/3/4 19:41:19
175 cache\心情日记(方屏)\2.png 44.42 KB 2022/2/10 20:52:59
176 cache\搜狗地图\1.png 44.04 KB 2020/11/18 13:34:51
177 cache\喝水提醒\1.png 43.05 KB 2021/10/25 9:20:54
178 cache\抬腕日历(方屏)\2.png 42.51 KB 2021/12/29 15:18:02
179 cache\亲戚关系计算器\2.png 42.08 KB 2021/8/21 22:07:03
180 tcl8\8.6\http-2.8.9.tm 41.75 KB 2017/6/16 20:32:48
181 cache\番茄时钟(圆屏适配)\1.png 41.4 KB 2021/7/26 20:18:24
182 cache\抬腕听歌圆屏版\logo.png 41.21 KB 2021/11/11 13:45:50
183 tcl\encoding\shiftjis.enc 40.88 KB 2017/6/16 20:32:48
184 cache\喝水提醒(圆屏)\1.png 40.82 KB 2021/10/25 16:44:06
185 cache\亲戚关系计算器(圆屏)\1.png 40.78 KB 2021/8/21 22:08:11
186 cache\扇贝单词\1.png 40.54 KB 2020/11/18 13:34:59
187 cache\百度地图\2.png 40.5 KB 2021/7/18 15:50:54
188 cache\西窗烛(圆屏)\2.png 40.29 KB 2021/12/29 14:36:07
189 cache\mini软件卸载\1.png 40.29 KB 2021/3/6 14:39:21
190 cache\中华农历\logo.png 39.84 KB 2021/8/7 17:24:34
191 cache\展示\讯飞输入法(圆屏适配).png 39.78 KB 2021/7/18 15:11:14
192 cache\讯飞输入法\1.png 39.21 KB 2021/7/18 15:18:36
193 cache\龙卷风收音机\2.png 39.07 KB 2021/3/30 14:16:51
194 cache\有道翻译官(圆屏适配)\1.png 38.62 KB 2021/1/15 11:46:48
195 cache\快递100(圆屏适配)\2.png 38.52 KB 2021/2/4 20:35:31
196 cache\展示\酷我音乐(圆屏适配).png 38.52 KB 2021/8/17 22:27:08
197 cache\Gboard\2.png 38.34 KB 2021/5/8 10:08:02
198 cache\腕上视频\2.png 38 KB 2020/11/21 12:42:46
199 cache\龙卷风收音机\1.png 37.91 KB 2021/3/30 14:16:51
200 cache\抬腕听歌圆屏版\1.png 37.58 KB 2021/11/11 13:39:10

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!