techro多功能大气酷炫响应式多页面网站模板.zip
下载
源码 网站 模板
查看(20)

所属分类:课程资源 > 网页制作
文件大小:1.21 MB
上传日期:2023-03-30 22:14
MD5:68df97e2d5************98fe2044ce
资源说明:techro多功能大气酷炫响应式多页面网站模板,关键词信息:techro、多功能、功能、大气、响应、响应式、页面、网站、web、模板、网站模板等。

[资源合计] 文件夹:10,文件:62

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 baby-8-techro 0 Bytes 2021/1/28 18:25:53
2 baby-8-techro\baby-8-techro 0 Bytes 2023/3/30 22:04:43
3 baby-8-techro\baby-8-techro\about.html 14.55 KB 2020/6/2 10:32:14
4 baby-8-techro\baby-8-techro\assets 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
5 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
6 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css\bootstrap-theme.css 4.79 KB 2014/2/6 11:53:44
7 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css\bootstrap.min.css 96.15 KB 2013/12/27 16:41:24
8 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css\da-slider.css 18.69 KB 2014/5/30 0:54:40
9 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css\font-awesome.min.css 17.36 KB 2013/11/5 8:07:14
10 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css\isotope.css 3.87 KB 2013/11/14 20:38:56
11 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\css\style.css 13.21 KB 2014/5/30 16:26:14
12 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\fonts 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
13 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\fonts\fontawesome-webfont.eot 37.31 KB 2013/11/5 8:07:12
14 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\fonts\fontawesome-webfont.svg 197.41 KB 2013/11/5 8:07:12
15 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\fonts\fontawesome-webfont.ttf 78.76 KB 2013/11/5 8:07:12
16 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\fonts\fontawesome-webfont.woff 43.39 KB 2013/11/5 8:07:12
17 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\fonts\FontAwesome.otf 61.38 KB 2013/11/5 8:07:12
18 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
19 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\1.jpg 49.06 KB 2014/5/28 13:03:46
20 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\2.jpg 34.06 KB 2014/5/28 13:03:18
21 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\about.jpg 106.33 KB 2014/5/28 13:01:28
22 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\arrows.png 1.44 KB 2014/5/20 0:20:04
23 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\bg_header.jpg 159.09 KB 2014/5/29 22:52:58
24 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\favicon.png 15.04 KB 2014/5/30 16:30:48
25 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\logo.png 16.02 KB 2014/5/30 0:43:42
26 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\person_1.png 48.08 KB 2014/5/28 19:09:58
27 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\person_2.png 41.59 KB 2014/5/28 19:10:10
28 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\person_3.png 54.67 KB 2014/5/28 19:10:18
29 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\photo-1.jpg 37.98 KB 2014/4/29 2:52:46
30 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\photo-2.jpg 34.55 KB 2014/4/29 2:52:32
31 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\photo-3.jpg 35.31 KB 2014/4/29 3:17:12
32 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\photo-4.jpg 38.57 KB 2014/4/29 3:16:06
33 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
34 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img1.jpg 57.99 KB 2014/4/30 2:12:34
35 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img2.jpg 39.29 KB 2014/4/30 2:11:44
36 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img3.jpg 32.67 KB 2014/4/30 2:11:08
37 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img4.jpg 22.91 KB 2014/4/30 2:15:30
38 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img5.jpg 38.2 KB 2014/4/30 2:15:06
39 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img6.jpg 41.37 KB 2014/4/30 2:16:48
40 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img7.jpg 63.01 KB 2014/4/30 2:14:18
41 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img8.jpg 54.77 KB 2014/4/30 2:13:54
42 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\images\portfolio\img9.jpg 29.17 KB 2014/4/30 2:13:28
43 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
44 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\custom.js 2.23 KB 2014/5/30 1:05:58
45 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
46 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\blank.gif 43 Bytes 2013/11/7 9:21:34
47 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\Descr.WD3 863 Bytes 2013/11/7 9:21:36
48 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\fancybox_loading.gif 6.41 KB 2013/11/7 9:21:36
49 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\fancybox_loading_402x.gif 13.66 KB 2013/11/7 9:21:36
50 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\fancybox_overlay.png 1003 Bytes 2013/11/7 9:21:36
51 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\fancybox_sprite.png 1.33 KB 2013/11/7 9:21:36
52 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\fancybox_sprite_402x.png 6.4 KB 2013/11/7 9:21:36
53 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\jquery.fancybox.css 4.78 KB 2013/11/7 9:21:18
54 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\fancybox\jquery.fancybox.pack.js 22.59 KB 2013/11/7 9:21:18
55 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\google-map.js 1.04 KB 2014/5/28 16:02:08
56 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\html5shiv.js 2.37 KB 2013/11/26 11:17:00
57 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\jquery.cslider.js 6.99 KB 2012/4/16 22:57:12
58 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\jquery.isotope.min.js 15.66 KB 2014/4/29 23:25:16
59 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\modernizr-latest.js 50.12 KB 2014/4/28 0:45:22
60 baby-8-techro\baby-8-techro\assets\js\respond.min.js 4.48 KB 2014/1/14 18:22:42
61 baby-8-techro\baby-8-techro\b.jpg 42.83 KB 2020/6/2 10:48:01
62 baby-8-techro\baby-8-techro\contact 0 Bytes 2020/6/2 10:48:35
63 baby-8-techro\baby-8-techro\contact.html 7.46 KB 2020/6/2 10:28:47
64 baby-8-techro\baby-8-techro\contact\contact_me.js 2.7 KB 2016/2/26 0:21:56
65 baby-8-techro\baby-8-techro\contact\jqBootstrapValidation.js 35.35 KB 2016/2/26 0:59:10
66 baby-8-techro\baby-8-techro\index.html 16.25 KB 2021/1/28 18:25:53
67 baby-8-techro\baby-8-techro\LICENSE.txt 3.51 KB 2016/2/24 11:02:00
68 baby-8-techro\baby-8-techro\portfolio.html 16.03 KB 2020/6/2 10:32:42
69 baby-8-techro\baby-8-techro\README.txt 1.06 KB 2016/2/27 12:39:00
70 baby-8-techro\baby-8-techro\s.jpg 36.39 KB 2020/6/2 10:48:14
71 baby-8-techro\baby-8-techro\services.html 11.14 KB 2020/6/2 10:37:02
72 baby-8-techro\baby-8-techro\sidebar-right.html 9.55 KB 2020/6/2 10:46:02

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!