prometheus-2.21.0.linux-amd64.tar.gz
下载
Linux 工具 监控
查看(553)

所属分类:网络技术 > 网络监控
文件大小:61.43 MB
上传日期:2020-09-26 21:33
MD5:3ecbb40de7************7b6f42c47d
资源说明:prometheus-2.21.0.linux-amd64,官网下载很慢,分享给大家。Prometheus是由SoundCloud开发的开源监控报警系统和时序列数据库(TSDB)。Prometheus使用Go语言开发,是Google BorgMon监控系统的开源版本。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:3,文件:14

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 prometheus-2.21.0.linux-amd64 0 Bytes 2020/9/11 21:30:58
2 prometheus-2.21.0.linux-amd64\LICENSE 11.09 KB 2020/9/11 21:29:08
3 prometheus-2.21.0.linux-amd64\prometheus 84.37 MB 2020/9/11 19:37:09
4 prometheus-2.21.0.linux-amd64\promtool 72.95 MB 2020/9/11 19:39:05
5 prometheus-2.21.0.linux-amd64\prometheus.yml 926 Bytes 2020/9/11 21:29:08
6 prometheus-2.21.0.linux-amd64\NOTICE 3.34 KB 2020/9/11 21:29:08
7 prometheus-2.21.0.linux-amd64\console_libraries 0 Bytes 2020/9/11 21:29:08
8 prometheus-2.21.0.linux-amd64\console_libraries\menu.lib 2.82 KB 2020/9/11 21:29:08
9 prometheus-2.21.0.linux-amd64\console_libraries\prom.lib 5.92 KB 2020/9/11 21:29:08
10 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles 0 Bytes 2020/9/11 21:29:08
11 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\node-overview.html 5.66 KB 2020/9/11 21:29:08
12 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\node.html 1.41 KB 2020/9/11 21:29:08
13 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\prometheus.html 1.3 KB 2020/9/11 21:29:08
14 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\node-cpu.html 2.61 KB 2020/9/11 21:29:08
15 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\index.html.example 616 Bytes 2020/9/11 21:29:08
16 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\prometheus-overview.html 4.01 KB 2020/9/11 21:29:08
17 prometheus-2.21.0.linux-amd64\consoles\node-disk.html 3.43 KB 2020/9/11 21:29:08

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!