nacos-server-1.2.0.zip
下载
架构 Java 微服务
查看(596)

所属分类:课程资源 > Java
文件大小:50.55 MB
上传日期:2020-10-21 15:22
MD5:257f500265************6242e35d42
资源说明:Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务。Nacos 提供了一组简单易用的特性集,帮助您实现动态服务发现、服务配置管理、服务及流量管理。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:4,文件:13

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 nacos 0 Bytes 2020/3/13 10:55:30
2 nacos\target 0 Bytes 2020/3/13 10:55:30
3 nacos\conf 0 Bytes 2020/3/11 15:54:56
4 nacos\bin 0 Bytes 2020/3/13 10:55:30
5 nacos\LICENSE 16.93 KB 2020/3/11 15:54:56
6 nacos\bin\shutdown.cmd 954 Bytes 2020/3/11 15:54:56
7 nacos\NOTICE 1.27 KB 2020/3/11 15:54:56
8 nacos\conf\schema.sql 7.28 KB 2020/3/11 15:54:56
9 nacos\target\nacos-server.jar 55.66 MB 2020/3/13 10:55:22
10 nacos\conf\application.properties 4.13 KB 2020/3/11 15:54:56
11 nacos\bin\startup.cmd 2.77 KB 2020/3/11 15:54:56
12 nacos\conf\application.properties.example 504 Bytes 2020/3/11 15:54:56
13 nacos\bin\shutdown.sh 949 Bytes 2020/3/11 15:54:56
14 nacos\conf\cluster.conf.example 58 Bytes 2020/3/11 15:54:56
15 nacos\bin\startup.sh 4.62 KB 2020/3/11 15:54:56
16 nacos\conf\nacos-logback.xml 20.58 KB 2020/3/11 15:54:56
17 nacos\conf\nacos-mysql.sql 9.81 KB 2020/3/11 15:54:56

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!